Spracovanie osobných údajov

Základné ustanovenia


Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných udajov o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") je Rottner Security Slovensko, s.r.o., IČ: 45711615 so sídlom Hrachová 16A, 821 05 Bratislava (ďalej len "správca").

Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:
Adresa: Hrachová 16A, 821 05 Bratislava
E-mail: info@rottnersecurity.sk
Telefón: +421 905 422 614

Osobnými údajmi sa chápu všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe: identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový dentifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity takejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval zástupcu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov


Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli/a alebo osobné údaje, ktoré správca získla na základe plnenia Vašej požiadavky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutne potrebné na plnenie zmluvy alebo objednávky.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
- oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných správ, oznamov a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Účelom spracovania osobných údajov je:

- spracovanie a vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom: pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné spracovanie a vybavenie objednávky (meno, adresa a kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavretie plnenia zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správu splniť.
- zasielanie obchodných oznámení, správ a ďalších marketingových aktivít

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Doba uchovania údajov


Správca uchováva osobné údaje:

- po dobu nevyhnutne potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovaniu nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- po dobu pokiaľ je odovlaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Príjemci osobných údajov


Príjemcami osobných údajov sú osoby:

- podieľajúce sa na dodávaní tovaru/služieb/realizácii platby na základe zmluvy.
- zabezpečujúce služby pre prevádzku e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu.
- zabezpečujúce marketingové služby.

Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva


Za podmienok stanovených v GDPR máte:

- právo na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.
- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie pracovania podľa čl. 18 GDPR.
- právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR.
- právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 0 GDPR.
- právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v tomto článku.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že máte podozrenie, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov


- správca prehlasuje, že prijal všetky potrebné a vhodné technické a organizačné opatrenia k zebezpečeniu osobných údajov.
- správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listovej podobe.
- správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia


- odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili a rozumiete podmienkam ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
- s týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrknutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, a že s nimi súhlasíte v celom rozsahu.
- správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní a svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť 20.05.2018