Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru v 14-dennej lehote


V prípade, že ste spotrebiteľ a zakúpený tovar Vám nevyhovuje, máte podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte online, avšak s osobným odberom na kamennej predajni.

Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Výnimku tvoria napr. audio alebo video nosiče alebo spotrebný tovar.

Doručením sa rozumie informácia, že chcete od zmluvy odstúpiť, prípadne samotné doručenie informácie aj s tovarom. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené v 14-dňovej lehote, nestačí jeho zaslanie v posledný deň lehoty. Odstúpenie od zmluvy môžete zaslať aj elektronicky na info@rottnersecurity.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá počas 14 kalendárnych dní (nie pracovných dní) a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (príklad: spotrebiteľ prevezme objednaný tovar v piatok, doba pre vrátenie tovaru sa teda počíta od soboty vrátane).

V čo najkratšom termíne od zaslania odstúpenia je potrebné, aby ste nám odovzdali zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar kupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenia IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie Vám nevzniká, pretože obchodný zákonník túto možnosť neuvádza.

Tovar, ktorý nie je možné vrátiť


Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak mu bol dodaný tovar, ktorý je upravený podľa priania spotrebiteľa alebo upravený pre jeho osobu, ako aj v prípade, ak tovar podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu. Nemožnosť odstúpiť od zmluvy sa vzťahuje aj na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, na dodávku novín, periodík a časopisov.

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané.

Adresa pre vrátenie tovaru


Svoje právo na vrátenie tovaru môžete uplatniť aj písomne, a to zaslaním tovaru na adresu:

Rottner Security Slovensko, s.r.o.
Hrachová 16A
821 05 Bratislava

Prosíme, tovar, ktorý chcete vrátiť riadne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Zároveň, ak je to možné, uveďte tovar do pôvodného stavu, predíte sa tak možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 30 dní od doručenia tovaru na naše reklamačné oddelenie. Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Potrebné dokumenty na vrátenie tovaru


K vrátenému tovaru odporúčame vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľ

ahčí nám identifikáciu daného tovaru a čo najrýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky.

Najlepšie možnosťou je zaslanie vyplneného Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy (PDF) a nákupného dokladu, ktorý ste dostali na svoju e-mailovú adresu.

Užitočné informácie


Obal nie je nutný

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má spoločnosť Rottner Security Slovensko právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené, a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Tovar si môžete vyskúšať

Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Tovar môže byť použitý, ale je potrebné brať v úvahu náklady, ktoré bude mať spoločnosť Rottner Security Slovensko s uvedením tovaru do pôvodného stavu, a ktoré môžu byť požadované k úhrade.

Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletizovanie, správne zabalenie tovaru a pod.) Vzhľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.