Reklamačný poriadok

Predmet reklamácie


a) Poškodený, chýbajúci alebo zničený tovar v zásielke najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní

b) Nesprávne vybavenie objednávky do 7 pracovných dní

c) Kvalita zaslaného tovaru do 2 rokov od prevzatia tovaru

Poškodený, chýbajúci alebo zničený tovar v zásielke


Reklamáciu v tomto prípade možno podať písomne ​​pri preberaní zásielky, a to na tlačive našej firmy, na ktorom pošta (alebo kuriér) potvrdí príjem reklamácie zásielky. Reklamáciu je možné podať len okamžite po prevzatí zásielky (v prípade, že poškodenie bolo zjavné), resp. najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní (v prípade, že poškodenie nebolo zjavné pri dodaní), inak právo na náhradu škody zaniká. Pri reklamácii pošta (alebo kuriér) spíše zápis. Zápis je prílohou reklamačného listu, ktorý vyplní adresát zásielky. Zákazník (reklamujúci) ponechá na pošte až do konečného vybavenia reklamácie vnútorný a vonkajší obal zásielky a aj poškodený obsah. Pri doručení zásielky kuriérom zákazník reklamovaný tovar (so známkami zjavného poškodenia) nesmie prevziať a do reklamačného protokolu musí uviesť dôvod neprevzatím zásielky.

Nesprávne vybavenie objednávky alebo kvalita zaslaného tovaru


Reklamáciu v týchto dvoch prípadoch možno podať písomne ​​s uvedením podrobného opisu reklamovanej skutočnosti, a to na adresu spoločnosti:

Rottner Security Slovensko, s.r.o.
Hrachová 16A
821 05 Bratislava

Zároveň reklamáciu môžete poslať aj prostredníctvom e-mailu, a to na office@rottnersecurity.sk.

Spolu s písomnou reklamáciou je potrebné zaslať aj kópiu potvrdeného záručného listu (pokiaľ bol priložený), doklad o zaplatení tovaru a fotodokumentáciu reklamovaného poškodenia.


Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.rottner-trezory.sk možno bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Tovar je nutné do uvedenej lehoty doručiť na vyššie uvedenú adresu spolu s krátkou žiadosťou a číslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Toto právo vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č .. 108/2000 Zb).

Pri odstúpení od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, musí byť vrátený tovar v pôvodnom balení a nepoškodený. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

V prípade, že zákazník porušil originálne balenie stráca nárok na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Ak sa dodávateľ a zákazník nedohodnú inak, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tiež:

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom zákazníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Maximálna lehota na reklamačné konanie je 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má reklamujúci podľa § 623 Občianskeho zákonníka rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

Ak je reklamácia oprávnená, reklamujúci má právo na opravu tovaru, výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, v zmysle platného Občianskeho zákonníka.

Na účely uplatnenia reklamácie je potrebné uschovať doklad o kúpe tovaru (dodací list alebo faktúru s dodacím listom).